Tag Archives: โภชนาการ

แนะสูตร 6-6-1 กินแล้วไม่ก่อโรค

แนะสูตร 6-6-1 กินแล้วไม่ก่อโรค

    กระทรวงสาธารณสุขให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ดูแลมาตรฐานความปลอดภัยอาหารที่วางจำหน่ายในพื้นที่ และจัด 6 โครงการพัฒนาอาหาร โภชนาการในโรงเรียน โรงพยาบาล เพื่อสร้างสุขภาพอนามัยแนะประชาชนยึดสูตรอาหาร 6:6:1 กินแล้วไม่ก่อโรค เผยผลการสุ่มตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหาร ในตลาดสด ซุปเปอร์มาเก็ต ร้านอาหารในปีที่ผ่านมา รวมจำนวน 866,710 ตัวอย่าง พบตกเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 4 นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ สัมภาษณ์ว่า วันที่ 16 ตุลาคม ทุกปี องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ กำหนดให้เป็นวันอาหารโลก ( World Food Day) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประเทศต่างๆทั่วโลกตระหนักถึงความ สำคัญของอาหาร ทั้งเรื่องการผลิตที่ปลอดภัย คุณค่าของอาหารและโภชนาการ ให้สารอาหารที่มีผลให้ประชาชนมีสุขภาพดี เนื่องจากปัจจุบันทั่วโลกมีประชากรประมาณ 7000 ล้านคน กว่าครึ่งหนึ่งอดอยาก ขาดแคลนอาหาร ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ทวีปแอฟริกา และเอเชีย ในส่วนของประเทศไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสำคัญในเรื่องโภชนาการ และอาหารปลอดภัย ได้ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมกับกรมวิชาการต่างๆ เน้นการแก้ปัญหาโภชนาการตามกลุ่มประชากร และการสร้างความเข้มแข็งระบบการติดตามเฝ้าระวังความปลอดภัยและการบังคับใช้ กฎหมายหลังผลิตภัณฑ์ออกสู่ท้องตลาด เนื่องจากปัญหาการกิน อยู่ของประชาชนไทยขณะนี้ มีแนวโน้มจะเกิดปัญหาภาวะโภชนาการเกินมากกว่าการขาดแคลน ผลการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ ... Read More »

กินอาหารเจต้องปลอดภัย

กินอาหารเจต้องปลอดภัย

          อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความจำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์ หากเราสามารถพัฒนาและสร้างกระบวนการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัยจากสารพิษต่างๆ ก็ย่อมที่จะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในประเทศ ทั้งยังมีส่วนช่วยในการลดความเสี่ยงในด้านปัญหาสุขภาพอีกทางหนึ่ง น.พ.สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าวว่า เดือนกันยายนนี้จะมีเทศกาลสำคัญที่ถือเป็นเทศกาลถือศีล ละเว้นบาป ชำระล้างร่างกายด้วยการละเว้นการทานเนื้อสัตว์ นั้นก็คือเทศกาลกินเจ ซึ่งมีมาตั้งแต่บรรพกาล ซึ่งชาวจีนถือปฏิบัติเป็นประเพณีสืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ โดยเทศกาลกินเจจะเริ่มตั้งแต่ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงขึ้น 9 ค่ำ เดือน 11 นับตามปฏิทินจีน ซึ่งจะตรงกับเดือนกันยายนวันที่ 24 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2557 ของไทย การกินเจมักมีการสงสัยกันอยู่เสมอว่า จะได้สารอาหารครบทั้ง 5 หมู่หรือไม่ โดยเฉพาะโปรตีนซึ่งคนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าโปรตีนในเนื้อสัตว์เป็นโปรตีนที่ มีคุณภาพดีมากกว่าโปรตีนในพืช ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนัก เพราะแท้ที่จริงแล้วโปรตีนในผัก มีคุณค่าที่ใกล้เคียงกัน ให้เน้นการปรุงด้วยวิธีการต้ม นึ่ง ยำ และอบ ควรหลีกเลี่ยงอาหารเจที่ปรุงด้วยการผัดหรือทอด เพราะใช้น้ำมันมาก ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ร่างกายสะสมไขมัน และมีน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้น ในปัจจุบันผักต่างๆ มักจะมีสารพิษตกค้างในผักกันมาก   ... Read More »

คนไทย กินผักผลไม้น้อย ป่วยโรคเรื้อรังเพิ่ม

คนไทย กินผักผลไม้น้อย ป่วยโรคเรื้อรังเพิ่ม

          “กรมอนามัย”กระทรวงสาธารณสุข ห่วงคนไทยกินผักผลไม้น้อย ส่งผลให้ป่วยป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มขึ้น เร่งกระตุ้นคนไทยกินผักผลไม้ให้เพียงพอ ครบ 5 สี พร้อมย้ำล้างผักและผลไม้ให้สะอาดทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย           ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า โรคไม่ติดต่อเรื้อรังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งความดัน โลหิตสูง เบาหวาน โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง สาเหตุหนึ่งเกิดจากการบริโภคอาหารที่ไม่ได้สัดส่วน พฤติกรรมการบริโภค ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งจากรายงานการสำรวจ การบริโภคอาหารของประชาชนไทย ในปี 2551-2552 พบว่าสถานการณ์การบริโภคผักและผลไม้คนไทยอยู่ในเกณฑ์ที่น่าเป็นห่วงโดยรับ ประทานผักและผลไม้เพียงพอไม่ถึงครึ่ง หรือเพียง ร้อยละ 17.7 ลดลงจากร้อยละ21.9 ในปี 2546-2547 และภาคกลางบริโภคผักน้อยที่สุดร้อยละ 14.45 โดยโรคเรื้อรังที่เกิดจากการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม 4 โรคสำคัญในรอบ 5 ปี (2549-2553) พบผู้ป่วยกว่า 3 ล้านราย ซึ่งทุกโรคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อันดับหนึ่งคือความดันโลหิตสูง พบผู้ป่วย 1.7 ล้านราย อันดับสอง เบาหวานพบ 8.8 แสนราย อันดับสาม ... Read More »